Staj

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi Taslağı


1- Stajın Amacı ve Tanımı: Öğrencilerin öğrenimleri süresince edindikleri teorik
bilgileri uygulamalarla kuvvetlendirici, uygulamaya dönük çalışma deneyimi kazancı
ve öğretimi uygulamadan edinecekleri deney ve gözlemlerle bağdaştırma olanağı
sağlayabilecekleri resmi ve/veya özel kurumlarda yapılacak pratik çalışmalardır.

2- Staj Süresi: En az 30 iş günü aşağıda tanımlanan staj türlerinden olan İŞLETME
kısmında olmak üzere en az 45 iş günüdür. Bir takvim gününde yapılan çalışmaların
tümü bir iş günü olarak sayılır. Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj
süresi içerisinde değerlendirilemez.

3- Staj Türleri: Staj öğrencilerin edindikleri ilk bilgilerin uygulama alanının
kullanılması ve numune alma kademesinden sonuçların sunulması kademesine kadar
her kademede bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik LABORATUAR kısmı
çalışmalı ve kimya mühendisliğinin gerektirdiği bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
amacı ile hammaddelerin üretim için hazırlanması kademesinden ürünün satışa hazır
hale getirilmesi kademesine kadar her türlü fiziksel ve kimyasal prosesi kapsayan
İŞLETME kısmı çalışmaları olmak üzere iki türde gerçekleştirilir. Öğrenci
LABORATUAR kısmı çalışmalarını öncelikle tamamlamak ve sonra İŞLETME kısmı
çalışmalarını yapmak zorundadır.

4- Staja Başlama Şartları: Bir öğrencinin staja başlayabilmesi için I-IV. Yarıyıl
derslerini alma hakkına sahip olmuş olması ve yine bu yarıyıllara ait derslerden en az
45 kredilik ders almış olması gereklidir.

5- Staj Yeri: Staj kimya sanayiinde faaliyet gösteren ve üretim yapan bir işletme olmalı
ve an az bir kimya mühendisi çalışıyor olmalıdır. Staj yeri Fakülte veya Bölüm
tarafından belirlenen yerlerden birisi değil ise, işletme ile ilgili bilgileri de içeren bir
dilekçe ile Bölüm Başkanlığına önceden bildirerek onay alınması gereklidir.

6- Staj Tarihleri: Staj yapma hakkına sahip öğrenciler Bahar yarıyılı final sınav
tarihlerinin son gününden bir gün sonra başlayarak ve güz yarıyılı başlangıcından bir
gün öncesine kadar olan süre içerisinde staj yapabilirler. Yaz Okulunda ders almış
olan öğrenciler Bölüm Başkanlığına da bildirmek ve onay almak almak suretiyle
dersinin olmadığı günlerde de staj yapabilirler. XIII. Yarıyılını tamamlamasına
rağmen stajını tamamlamamış öğrenciler ders aldığı günlerle çakışmamak kaydı ile
yine Bölüm Başkanlığına bildirmek ve onay almak suretiyle eğitim öğretim
dönemlerinde de stajlarını yapabilirler.

7- Staj Defteri: Staj defterinde, staj yapan öğrencinin adı, soyadı, okul numarası ve
fotoğrafı bulunmalı ve Bölüm veya Öğrenci bürosu tarafından onaylanmış olmalıdır.
Ayrıca staj yapılan yerin adı ve adresi ile irtibat kurulacak bir yetkilinin ismi
bildirilmelidir. Staj esnasında yapılan işler ve o işe ait bilgiler açık bir ifade ile günlük
olarak yazılmalı ve tarihleri belirtilmelidir. Yapılan işlere ait bu bilgiler staj yerindeki
Kimya Mühendisi veya mühendisleri tarafından günlük olarak onaylı olmalıdır. Staj
defteri aynı işletmeyi tüm bölümleri ile tanıtan bilgileri de içermelidir.

8- Genel Kurallar: Staja başlayacak öğrenci, Bölüm Staj Komisyonunda Staj Yeri
Tahsis Belgesi ve Gizli Staj Formunu alır (bunlar bölüm başkanı tarafından imzalanır)
Bu evrakları ve üzerinde fotoğrafı bulunan staj defterini öğrenci bürosuna onaylatır.
Yukarıda belirtilen tanımlar ve kurallar çerçevesinde o döneme ait çalışmalarını
tamamlayan öğrenci staj süresince doldurarak düzenlediği staj defterini güz yarıyılının
başlamasından itibaren 1 ay içerisinde teslim etmek zorundadır. Gizli Staj Formu staj
yapılan kurum tarafından bölüm başkanlığına posta ile gönderilir, veya kolayca
açılmayacak şekilde kapatılmış ağzı kaşelenmiş veya imzalanmış şekilde staj yapan
öğrenci tarafından da elden de getirilebilir. Staj yapmakta olan öğrenciler, Bölüm
Başkanlığının gerekli görmesi durumunda beyan edilen staj süreci içerisinde, Staj
Komisyonu üyeleri ve/veya bir öğretim üyesi tarafından staj yerinde denetim amaçlı
kontrol edilebilir. Bu denetlemenin sonucu, bu yönerge kapsamında belirtilen amaç ve
tanımlamalar doğrultusunda düzenlenen bir rapor ile Bölüm Staj Komisyonuna
bildirir. Bu rapor stajın kabulünde dikkate alınır.

9- Staj Defterinin Değerlendirilmesi: Staj defterleri, staj yapılan kurumun özellikleri de
dikkate alınmak sureti ile Bölüm Staj Komisyonu tarafından, bu yönerge kapsamında
sunulan amaç ve tanımlara uygunluk ve yeterlilik açısından değerlendirilmek üzere
öğretim üyelerine dağıtılır. Öğretim üyesinin görüşü dikkate alınarak stajın kabul veya
reddi Staj Komisyonu Sonuç karar verir ve Bölüm Başkanının onayından sonra stajın
kabul işlemi tamamlanmış olur. Sonuç öğrenci bürosuna ilgili belgeler ile bildirilir.

10- Staj Esnasında Öğrencinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

LABORATUAR Kısmı Çalışmalarının
Numune alma teknikleri
Analiz metodları
Analiz cihazları ve bu cihazların çalışma prensipleri
Yeni medotların uygulanması ve geliştirilmesi
Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
Sonuçların sunulması konularında
İŞLETME Kısmı Çalışmalarının
İşletmenin amacı
Proses akış diyagramı
Madde ve enerji dengesi ve diyagramı
Kütle ve enerji aktarımı sistemleri
Üretim sistemleri (Reaktörler)
Proses kontrol sistemleri
Atık kontrol ve arıtma sistemleri

staj süresince yapılan çalışmaların ve staj defterinin, yukarıda bahsedilen konuları
kapsamasına özen gösterilmelidir.

11- Geçerlilik ve Uygulama: Bu yönergede belirtilen durumlar dışındaki hallerde,
Fakülte Yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre uygulama yapılır. Bu yönerge 2003-2004
eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerlidir. Bu tarihten önce stajına başlamış olan
öğrenciler eski yönerge uyarınca stajlarını tamamlarlar.