Kulüp Tüzüğü

İstanbul Üniversitesi MÜH.FAK. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KULÜP TÜZÜĞÜ

Madde 1:

Kulübün adı İstanbul Üniversitesi KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ olup ,  İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisiliği Bölümü’ne bağlıdır.

Madde 2: Kulübün amacı ve etkinlikleri:

Kulübün amacı , İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü sektörde en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtımını yapmak , üyelerinin hem okul sırasında , hem de okul sonrasında bireyler arası dayanışmayı güçlendirmek ve üyelerin birbirleri arasındaki maddi ve manevi yardımlaşmaya aracı olmaktır.

a) Kulüp , amaçlarına ulaşabilmek ve üyelerini bilgilendirmek için kitap dergi , gazete , bülten bastırıp dağıtır ; rozet , arma , plaket , kartvizit v.b. yaptırabilir ,

b) Bilimsel ve kültürel toplantı , seminer, konferans ve amacına uygun diğer toplantıları düzenleyebilir ,

c) Yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenleyebilir ,

d) Kulüp , kendi tüzüğüne ve yürürlükteki yasalara aykırı olmayan her türlü etkinlikte bulunabilir ,

e) Sağlanacak bağışlar ile İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nü kalkındırmak , laboratuarları günün koşullarına göre donatmak , yabancı dil öğrenimini geliştirmeye katkıda bulunmak , öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak için gerekli tüm girişimlerde bulunabilir.

Kulüp , hiç bir siyasi kuruluşa bağlı olmayıp amacına ulaşmak için tüm resmi kuruluşlar , dernekler ve siyasi kuruluşlardan yardım talep edebilir, amacı ile ilgili konularda ilişki kurabilir.

Madde 3:Üyelik ile İlgili Esaslar:

Kulübe üyelik Tam ve Fahri Üyelik olmak üzere iki çeşittir:

a) Tam Üyelik:

Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan öğrenciler tam üye olabilir.

b) Fahri Üyelik:

Çalışan öğretim görevlilerinden , bölüm mezunlarından oluşur.

Madde 4:Tam Üyelik:

Halen İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan ve Fakültemizin belirlediği kurallara uygun herkes üye olabilir.

Madde 5:Fahri Üyelik:

Kulüp yönetimi için seçme ve seçilme hakları yoktur.Kulübün tanıtımında gönüllü rol alabilirler.

Madde 6:Üyelikten çıkma ve Çıkarılma:

Üye dilediği anda istifa etmek suretiyle kulüpten ayrılabilir.Üyelikten çıkarılma tüzük hükümleri uyarınca yapılır.

Madde 7:Üyeliğin Sona Ermesi:

Kulüp üyeliği aşağıdaki nedenlerden dolayı sona erer:

a) İstifa ,

b) Ölüm ,

c) Kulüp tüzüğüne aykırı hareket etmek ,

Madde 8:

Kulüp üyeleri eşit oy hakkına sahiptir.

Madde 9:Kulübün Organları :

Kulübün organları şunlardır :

Genel Kurul ,

* Yönetim Kurulu ,

-Halkla ilişkiler kolu

-Organizasyon kolu

-Web Tasarımı ve Haberleşme kolu

* Denetleme Kurulu ,

Madde 10:Genel Kurulun Kuruluş Biçimi:

Genel kurul , kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden kurulur.

Madde 11:Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

a) Kulüp başkanını seçmek ,

b) Kulüp tüzüğünü değiştirmek ,

c) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek , yönetim kurulu üyelerini yönetim ve mali yönden ayrı ayrı aklamak ,

d) Kulübün feshine karar vermek ,

f) Yürürlükteki yasalarda ve kulüp tüzüğünde genel kurulca yapılması gereken görevleri yerine getirmek.

Madde 12:Genel Kurula Çağrı Ve Genel Kurulun ertelenmesi:

Genel kurul, toplantıya yürütme kurulu tarafından en az bir hafta önceden günü saati yeri ve gündemi aktif üye listesi ile beraber klub odasındaki panoda ilan edilmek suratiyle duyurulur.Bu herhangi bir erteleme durumunda yeniden tarih ve zaman belirlenir ve madde 13 geçerlidir.

Madde 13:Genel Kurul Toplantıları:

Genel kurul ; yılda en az bir defa toplanır.Toplantıda bulunması gereken üye sayısı en az, toplam aktif üye sayısının yarısının bir fazlasıdır.Eğer yeter sayı sağlanamzsa yapılacak olan ikinci toplantıda gereken aktif üye sayısı yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üye sayılarının toplamının iki katından bir fazlasıdır.

Madde 14:Yönetim Kurulunun Yapısı:

Yönetim kurulu bir başkan , bir başkan yardımcısı ve Halkla ilişkiler kolu üyeleri, Organizasyon kolu üyeleri ve Web tasarım ve Haberleşme kolu üyelerinden oluşur.Halkla ilişkiler kolu 3 kişi , Organizasyon kolu 3 kişi , Web tasarım ve Haberleşme kolu 2 kişi den oluşmaktadır.

Madde 15:Toplantıya Çağrı:

Yönetim kurulu en az ayda bir defa yönetim kurulunun belirleyeceği gün ve saatte yapılır.Başkan veya başkan yardımcısı uygun gördükleri takdirde gündemdeki özel bir maddeyi görüşmek üzere yönetim kurulunu toplantıya çağırabilirler.Bu toplantılarda sadece gündemdeki madde ve maddeler görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine toplantı gün ve saati kulüp panosuna asılırak duyurulur.

Madde 16:Toplantı Yöntemi ve Yönetim Kurulu Görev Bölümü:

Toplantıda ancak gündemdeki maddeler konuşulur.Toplantı gündemini

oluşturmak ; başkanın , başkanın olmadığı durumlarda da başkan yardımıcısının görev ve sorumluğundadır.Yönetim kurulu üyeleri toplantıda görüşülmesini istediği ek konuları toplantıdan önce başkan veya başkan yardımcısına bildirerek toplantı gündemine aldırabilirler.Toplantıda yönetim kurulu gündeminde yer alan maddeler görüşülür. Toplantıya,kulüp başkanı onun bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı başkanlık eder.Toplantı başkanının görevi ; yönetim kurulu üyelerine gündemdeki konu hakkında adil bir şekilde söz hakkı vererek toplantının gündem dışına çıkmadan uyum içinde yürümesini sağlamaktır.Söz alan kişinin konuşmasına hiçbir şekilde müdahele edilemez , müdahele eden kişilere gerekli uyarılar yapılır , eğer uyarılara uymayan olursa toplantıyı terk etmesi sağlanır.

Yönetim kurulu ilk toplantıdan başlayarak , gerek mali ve idari konulardaki işlerin daha iyi yürümesi , gerekse üye kayıt , gelir gider , bütçe kesin hesap ve karar defterlerinin daha iyi ve sağlıklı bir şekilde tutulabilmesi için kendi içinde görev bölümü yapar. Görevlere atanacak kişiler -istekli kişiler arasından- yönetim kurulunca oy çokluğu ile belirlenir.Görev alan ve verilen kişiler başta kulüp başkanına karşı sorumludurlar.Görevli kişilerin görevlerine tam olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek başkanın görevidir.Görevi alan kişilerin verilen görevi yerine getirmediği tespit edilirse önce başkan , sonra yönetim kurulu tarafından gerekli uyarılar yapılır.Uyarılar karşısında halen verilen görev o üye tarafından yerine getirilememişse görev başkasına verilir ve görevi yerine getiremeyen üyeye bir başka görev verilir.Verilen bu görevin de yerine getirilmediği tespit edilirse , başkanın önerisi yönetim kurulunun oy çokluğu kararı ile , yönetim kurulu üyeliği düşürülür.

Madde 17:Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a) Kulübü temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek ,

b) Bütçeye göre tasarruflar yapmak ,

c) Kulübün ilerlemesi ve gelişmesi , gelirlerinin artması , amacının gerçekleşmesi ve disiplinin sağlanması için gerekli önlem ve kararları almak. ,

d) Tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla yönetmelikler düzenlemek ,

e) Genel kurulu toplantıya çağırmak ,

f) Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri ve kesin hesapları yapmak ,

g) Bütçeyi hazırlamak ,

h) Yıllık çalışma raporunu hazırlamak ,

i) Tüzükte öngörülen cezaları vermek ,

j) Kulübün demirbaş eşyaların kayıt defterlerini tutmak ,

k) Muhasebe ve yazışma defterlerini tutmak ,

Madde 18:Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması:

Genel kurul seçimini takip eden hafta içerisinde birinci sınıf haricinde tüm sınıflar kendi sınıflarının asil ve yedek üyelerini başkana bildirmek zorundadırlar.

Birinci sınıflar kasım ayının ilk haftasına kadar bildirebilirler.Bildirmeyen sınıfların o yıl için kulüp yönetim kurulundaki temsilcileri için ayrılan kontenjan düşer ve bu yerler en küçük sınıftan başlayarak sınıfların yedek üyelerince doldurulur.Eğer yönetim kurulu üyelerinden birinin üyeliği tüzük hükümlerince veya başka sebeplerle düşerse , yeri hali hazırdaki birinci sınıfın yedek üyesince doldurulur.

Madde 19:Organlara Seçilenlerin Yönetime Bildirilmesi:

Başkan ; başkan yardımcısı ve sınıf temsilcilerinden oluşan yönetim kurulu listesi ile denetleme kurulu üyelerinin isimlerinin genel kurulu takip eden en geç iki hafta içinde bölüm başkanına sunmak zorundadır.

Madde 20:Yönetim Kurulunun Sorumlulukları:

Yönetim kurulu üyeleri kulübün yönetiminden ortak sorumludurlar.Ancak alınan karara karşıt oy vermiş ve bunun kara defterine yazdırarak imzalamış ve durumu denetçilere haber vermiş üyeler katılmadıkları karardan sorumlu değildir.

Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır.

Madde 21:Başkanın Görev ve Yetkileri:

Başkan , içeriye ve dışarıya karşı kulübün temsilcisidir.Kendisinden ve yazılı yetki ile görevlendirdiği yönetim kurulu üyesinden başka hiç kimse kulüp adına -- -her ne şekilde olursa olsun- hareket edemez.

Başkan , yönetim kurulu toplantısını yönetir;verilen kararları ,genel yazışmaları inceler ve denetler.Tüzükle kendine tanınan görev ve yetkileri kullanabilir.

Başkanlık süresi bir yıldır.

Madde 22:Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri:

Başkan yardımcısı , başkan bulunmadığı zamanlarda başkanın görevlerini yapar , ona vekalet eder ve yetkilerini kullanır.

Madde 23:Sayman ve Yazmanın Görevleri:

Sayman üye , kulübün hesap işlerini yönetir , yıllık bütçe hesaplamalarını yapar.Kulübün parasal konularından başkan ile birlikte sorumludur.

Yazman kulübün karar , üye kayıt ve demirbaş defterlerini düzenli olarak tutulmasından sorumludur.Ayrıca yönetim kurulu kararlarının ve etkinliklerin ilan ve afişlerini hazırlamakla yükümlüdür.

Madde 24:Yönetim Kurulunun Tutmakla Yükümlü Olduğu Defterler:

Yönetim kurulu aşağıda belirtilen defterleri tutmakla yükümlüdür:

a) Üye kayıt defteri:Kulübe kayıt olanları kimlik bilgileri ve kayıt tarihleri tutulur ,

b) Karar defteri:Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararlar başkan ve üyelerce imzalanır ,

c) Gelir ve gider defteri:Kulüp adına alınan bütün paraların alındıkları , harcanan paranın da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir,

d)Demirbaş defteri:Kulübe ait demirbaşlar bu deftere işlenir ve her sene sonu sayım yapılır.

Madde 25:Denetleme Kurulunun Oluşumu,Görev ve Yetkileri:

Denetleme kurulu ,Kasım Genel Kurulu’nda, ikinci ve üçüncü sınıflardan

gizli oy ile seçilen iki üyeden oluşur. Denetleme kurulu , hesap defterlerini kontrol eder.Eksik ya da usulsüz gördükleri harcama veya kararlar hakkında kulüp yönetimine yazı göndererek yönetimin dikkatini çekerler.Denetleme kurulu gerektiğinde okul idaresine yönetim kurulunun denetimi ile ilgili rapor sunar.

Madde 26:

Kulüpte başka organlar da kurulabilir, ancak bu organlara yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev ve yetkileri devredilemez.

Madde 27:Kulüp Bütçesi:

Kulübün mali işleri yönetim kurulu tarafından onaylanmış bir bütçe ile uygulanır.Bütçe Genel Kurulu’u takip eden ay içerisinde hazırlanır. Bütçenin yürürlülük süresi , kabulünden sonraki ilk genel kurul toplantısına kadardır.

Madde 28:Kulübün Para Alımları:

Kulübün her türlü para alımları numaralanmış , kulüp mührü ile mühürlü ve parayı alanın imzasını içeren alındı belgesi ile yapılır.

Madde 29:Kulübün Harcamaları:

Kulübün harcama giderleri harcama belgesi ile yapılır.

Madde 30:Kulübe Bağış Toplanması:

Kulübün yönetim kurulu bağış ve ödenti toplayacak kişi ya da kişileri bir kararla belirler ve bunu bölüm başkanlığına tescil ettirir.

Madde 31:

Bütçenin uygulanmasından yönetim kurulu ve denetçiler ortak sorumludur.

Madde 32:Kulübün Ödemeleri:

Ödemelerin yapılabilmesi için:

a) Bütçede konu ile ilgili ödenek bulunması ,

b) Ödemenin belgeye bağlanması ,

c) Yönetim kurulunca adı geçen giderin yapılmasına karar bulunması ,

d) Ödeme fişinde başkan veya başkan yardımcısı ile sayman üyenin imzasının bulunması şarttır.

Madde 33:Kulübün İç Denetimi:

Kulübün iç denetimi kulüp tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.Denetleme kurulu tüm kayıt ve evrakları denetleme yetkisine haizdir.

Madde 34:

Bütçedeki aktarmalar yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir.Buna denetleme kurulu karşı gelemez.

Madde 35:Defterlerin Saklanması:

Kulübe ait muhasebe ve yazışma defterleri ile öteki defter ve belgeler 4 yıl saklanır.

Madde 36:Kulüp Banka Cüzdanı ve Ödeme Makbuzlarının Saklanması:

Kulübe ait banka cüzdanları , çek defterleri ve ödeme makbuzları başkan tarafından saklanır.

Madde 37:Kasadaki Nakit Para Miktarı:

Yönetim kurulu , günlük ve zorunlu giderler için dernek kasasında tutulacak nakit para miktarını belirler.

Madde 38:Kulübün Gelir Kaynakları:

a) Bağışlar ve yardımlar ,

b) Kulüpçe düzenlenen organizasyonlardan elde edilen gelirler ,

c) Kulübün mal varlığından elde edilecek gelirler ,

Madde 39:

Yönetim kurulunda görevli bir şahıs istifa ettiği taktirde onun yeri yönetim kurulunun yedekler arasından belirleyeceği bir şahıs ile doldurulur.

Madde 40:Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi:

Yönetim kurulu toplantısına üç defa üst üste katılmayan ve mazeretini bildirmeyen üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Madde 41:Yönetim Kurulunun Devir Teslimi:

Yeni yönetim kurulu seçilene kadar eskisi görevine devam eder ve yenisi oluşturulunca bir devir tutanağı ile görevi teslim eder.

Madde 42:

Kulüp üyeliğinden çıkarılanların durumları yönetim kurulu tarafından sicillerine işlenerek kayıtları kapatılır.

Madde 44:Kulübün Feshi:

Kulüp , hiçbir yönetim kurulu tarafından feshedilemez.Kulüp ancak genel kurul tarafından üye tam sayısının üçte iki oyu ile feshedilir.